කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරකිමු! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීමඃ ලෆරුල්ලාහ් මව්ලවි දිනය: 01-05-2015 සිකුරාදා ස්ථානය: අල්ෆහ්මා නිවාඩු නිකේතනය, රියාද්, සවුදි අරාබියාව

Read more

ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? – 1

වාර්ගික(ජාති) භේදය ඉස්ලාම් අනුමත කරයිද? ජනතාව විවිධ කොටස් වශයෙන් වෙන්කර භේද කරීම ඉස්ලාම් අනුමත කරයිද? යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට පෙර වාර්ගික භේදය යනු කුමක්දැයි හඳුනා ගැනීම වඩාත් සුදුසු යැයි සිතමි. එදා යුරෝපී ප්‍රජාව කොටස් තුනකට බෙදා වෙන්කර තිබුණි. එනම්, පූජකයින්, ප්‍රභූවරුන්(රදලයින්), සාමාන්‍ය වැසියන්.

Read more