‘දයාව, කරුණාව’ පිළිබඳ ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් – 1

හැඳින්වීම මිනිස් චෛතශිකයේ දයාව, කරුණාව ස්ථාපිත වී ඇත්තේ විශ්වයේ අධිපති, මහා කාරුණික දෙවිඳුන්ගෙන් ලද උත්තරීතර ආශීර්වාදයක් හා දායාදයක් ලෙසයි. අවාසනාවට එම චෛතශිකයේ ම කෲරත්වය, නපුරුකම හා දරුණුකම ද දකින්නට ඇත. “තවද අපි ඔහුට (යහ හා අයහ පැහැදිළි) මාවත් දෙකක් පෙන්වා දුනිමු”. (අල් කුර්ආන් 90 : 10)

Read more

උතුම් සමාජයක නිර්මාතෘ මුහම්මද් නබි නායක තුමන් – (AV)

මෙලොවට බිහිවූ අති ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතය වන අවසන් ශාස්තෘවරයා මුහම්මද් එතුමන්ට සාමය හා ශාන්තිය උදාවේවා පිළබඳවයි මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරෙන්නේ. දිනය: 11-10-2010 ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 21.73 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/Utu-Chari.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 124.57 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/mamanithar.flv” /]

Read more

මහත්මා චරිතය! (AV)

අවසන් දූතවරයාගේ උතුම්වූ ගුණාංග පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 08-04-2007 ස්ථානය: දම්මාම් – සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.18 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/mahatmacharitaya.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105.14 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/mahatmacharitaya.flv” /]

Read more

අපිරිමිත කරුණාවන්තයාගේ දාසයන් සතු උසස් ගුණාංග!

සකස් කිරීම: ඉබ්නු අබ්දුර්රහ්මාන් – බදුල්ල අර්රහ්මාන් – උසස්වු අල්ලාහ්ගේ විශේෂ ගුණාංගයන් කියාපාන ශුද්ධවූ නාමයකි. එනම් අර්රහ්මාන් යනු අපිරිමිත අසමසම මහා කරුණාන්විතය. අල්ලාහ්ගේ දයාව, කරුණාව, මෛත‍්‍රිය, පරිමිතයක් දිය නොහැකි තරම් සීමා රහිතය. අසමසමය.

Read more
1 2 3