කුර්ආනය සහ විද්‍යාව-04

බයිබලය, කුර්ආනය සහ විද්‍යාව: මෙම පොත් පිංචෙහි ම විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට යෙදෙන අවසාන මාතෘකාවට අප දැන් එළඹ ඇත. මෙහිදී නූතන විද්‍යාව සමග කුර්ආනයේ සහ බයිබලයේ එන කරුණු සංසන්දනය කිරීමට මම කැමැත්තෙමි.

Read more