ආදර්ශමත් කාන්තාව – (AV)

ආදර්ශමත් කාන්තාවක් ජීවත් වන්නේ කෙසේද? යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 29-05-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 8 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Woman.mp3] වීඩියෝ : (Download) {MP4 format – Size : 416 MB}

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-8 ඕඩියෝ/වීඩියෝ

කාන්තා පිරිසිදුකම පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 18-05-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.10 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-8.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 67.68 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-8.flv” /]

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතින්-7 (AV)

කාන්තා පිරිසිදුකම පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 07-05-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-7.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 57.26 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-7.flv” /]

Read more

වනිතාව

ඉස්ලාම් කාන්තාවට ලබා දී ඇති අයිතීන් පිළිබඳ කථා කිරීමට මත්තෙන් වෙනත් ශිෂ්ටාචාරයන්, සංස්කෘතින්, ආගම් කෙතරම් දුරට කාන්තා අයිතීන් ආරක්‍ෂා කර ඇත්තේද යනු දැන ගැනීම වඩා උවිතය.

Read more
1 5 6 7