මගියෙකු සලාතයෙහි කිබ්ලාවට මුහුණලා සිටිය යුතුද?

පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2016-01-02 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

පිවිතුරු දේ….

”අල්ලාහ් අති පරිශුද්ධය, ඔහු පිවිතුරු දේ පමණක් පිළිගනි. අල්ලාහ් තම ශාස්තෘවරුන්ට කුමක් නියෝග කළේද එයම විශ්වාවන්තයින්ට ද නියෝග කරයි. ”ශාස්තෘවරුනි! තවද පවිත‍්‍ර දේ අනුභව කරන්න, යහපත් කි‍්‍රයාවන් කරන්න” තවද ”විශ්වාසවන්තයිනි! අපි ඔබට පිරිනමා ඇති පිවිතුරු දේ පමණක් අනුභව කරන්න” යනුවෙන් සඳහන් කරයි. පසුව ශාස්තෘවරයානන් දුර බැහැර ගමනක නිරතවූ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ සඳහන් කළේය, අවුල් වූ හිස කෙස්, (සිරුර පුරා* ¥විලි තැවරී […]

Read more