අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 4 

චෝදනාව: කුරාණය 3:85 “තව ද කිසිම පුද්ගලයෙකු ඉස්ලාමය හැර වෙනත් ආගමක් තෝරා ගන්නේ ද හෝ ඇළුම් කරන්නේ ද, ඉස්ලාමය කිසිලෙසකින්වත් එය පිළිගන්නේ නැත. (එනම් එවැනි නිදහසකට ඉස්ලාමයේ ඉඩක් නැත)”. 

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 3 

චෝදනාව: කුරාණය 9:05 විග්‍රහය: අල් කුර්ආනයේ 9 වැනි පරිච්ඡේදයේ 5 වැනි වැකිය පිළිබඳ විවේචනයකින්, අවලාදයකින් තොරව ජාතික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ඉස්ලාම් භීතිකා වෙබ් අඩවියක් හෝ අනෙකුත් ඉස්ලාම් විරෝධී ප්‍රචාරයක් දකින්නට නොමැති තරම් යැයි පැවසීම සත්‍යය වශයෙන් ම අතිශයෝක්තියක් නොවේ.

Read more