ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 10

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 10 Alquran Sinhala Translation first 10 path holy-quran-sinhala-10-parts-150331101714-conversion-gate01

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 5

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 5 Alquran sinhala Translation last Five Parts sinhalaquranfirst5-160527103446 (1)

Read more
1 2