මෙම දර්ශනය නැරඹීම සඳහා විනාඩියක් වැය කරන්න! (AV)

විනාඩියක මෙම දර්ශනය නරඹා පහත සඳහන් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන් වැකියන් හොඳින් කියවා සර්ව බලසම්පන්න අල්ලාහ්ගේ අසීමිත බලය මැනවින් අවබෝධ කරගන්න. ඔබගේ ජීවිතයෙහි සියළු කටයුතු අල්ලාහ් වෙත බාර කරමින් අධ්ශ්ඨානයෙන් යුතුව ක‍්‍රියා කරන්න. قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ “(ඔවුන් ෆිර්අවුන් වෙත ගොස් පැවසූ වහාම එයට) ඔහු  ඕ මූසා ඔබලා දෙදෙනාගේ දෙවියන් කවුදැයි ඔහු විමසුවේය. එයට […]

Read more