බයිබලයෙ හි සඳහන් වන මුහම්මද් (සල්* තුමා ? – 09

සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් පළ. මුස්: ඉෂ්මායෙල් සහ ඊසාක් ඉපදීමට බොහෝ කලකට පෙර අල්ලාහ් ආබ‍්‍රහම් සමග ගිවිසුමක් කළේ ය. එය ගැන බයිබලය මෙසේ සඳහන් කරයි: ”…..මිසරයේ ගංගාව පටන් මහත් ගංගාව, එනම් ප‍්‍රාත් ගංගාව දක්වා තිබෙන්නා වූ කේනිවරුන් ද කෙනිස්සිවරුන් ද කද්මොනි වරුන් ද හිත්තීවරුන් ද පෙරිස්සිවරුන් ද රෙඵාවරුන් ද අමෝරිවරුන් ද කානානිවරුන් ද ගිර්ගාෂිවරුන් ද යෙබුසිවරුන් […]

Read more