ඉස්ලාම් පවසන සහජීවනය! (AV)

මිහිපිට පවතින සියල්ල වෙත ආදරය, කරුණාව දක්වන ලෙස ඉස්ලාම් මානවයාට උගන්වයි. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Read more