අල්කුර්ආනය අප වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් විය යුතුද?

විශේෂ ආගමික හමුව ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර් දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Read more

අල් කුර්ආනය විද්‍යාත්මක ඇසින්! (AV)

ශත වර්ෂ දාහතරකට පෙර අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය ඉදිරිපත් කරන විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 25-08-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.63 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/quranandscience.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 107.62 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/quranandscience.flv” /]

Read more

නැවුම් යථාර්ථය – (AV)

නවක මුස්ලිමෙකු සිය ජිවිතය වෙනස පිළිබඳව මෙසේ කරුණු අනාවරණය කරයි. දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more