සලාම් පවසන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය  

Read more

ආගන්තුක සත්කාරයේදී පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම! (AV)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

අපිරිමිත කරුණාවන්තයාගේ දාසයන් සතු උසස් ගුණාංග!

සකස් කිරීම: ඉබ්නු අබ්දුර්රහ්මාන් – බදුල්ල අර්රහ්මාන් – උසස්වු අල්ලාහ්ගේ විශේෂ ගුණාංගයන් කියාපාන ශුද්ධවූ නාමයකි. එනම් අර්රහ්මාන් යනු අපිරිමිත අසමසම මහා කරුණාන්විතය. අල්ලාහ්ගේ දයාව, කරුණාව, මෛත‍්‍රිය, පරිමිතයක් දිය නොහැකි තරම් සීමා රහිතය. අසමසමය.

Read more

ජනයා අතර සමගිය ඇතිකරමු!

සමාජ සත්වයෙකු වශයෙන් ජීවත්වන මිනිසා සමාජයේ සෙසු අයගේ යුතුකම් නිසි අයුරින් දැන හඳුන ඉටු කිරීම ඉස්ලාම් ඔහු මත පැවරූ වගකීමකි.

Read more
1 3 4 5