ඉස්ලාමීය භූමිදාන චාරිත්‍ර (Islamic burials customs)

මුස්ලිම්වරයෙකු නින්දෙන් අවදිවීමේ සිට නැවත නින්දට යනතෙක් ඇති සෑම දෙයක්ම දහමින් ආවරණය කොට ඇත. ඒ අනුව මරණයක් භූමිදානය කිරීමද දහම අනුව සිදු විය යුතුය. කිසිවෙකුගේ උවමනාව අනුව ඉස්ලාමීය චාරිත්‍ර ක්‍රම වෙනස් කළ නොහැකිය. තවද මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මරණයක් සිදු වූ විට එය භූමදානය කිරීම ගමක සිටින සියළුදෙනාටම පැවරෙන අනිවාර්ය වගකීමකි. කව්රුන් හෝ එය සිදු කලේ නම් ගමේ සිටින සෑම දෙනාම එම වගකීමෙන් […]

Read more