මුස්ලිම්වරයකුගේ එදිනෙදා ජීවිතය (AV)

මුස්ලිමෙකු සිය දෛනික ජීවිතය ගත කළ යුත්තේ කෙසෙද? යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 09-04-2009 ස්ථානය: මස්ජිද් ඉමාම් සහබි,මල්වාන

Read more
1 8 9 10