ඉස්ලාමිකයින් අනුගමනය කරන්නේ බෛබලයේ පැරණි ගිවිසුම නේද? 

බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය මුහම්මද් තුමාණන් විසින් සකස් කළ බවට විශේෂයෙන් ම ඇතැම් කිතුනු සහෝදරයින්ගෙන් චෝදනාවක් දකින්නට ඇත. මේ පිළිබඳ ව සවිස්තරාත්මක ව සාකච්ඡා කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නෙමු. මුස්ලිම්වරුන් බයිබලයේ පැරණි ගිවිසුම අනුගමනය කරන බවට ද මතයක් ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙම ලිපියෙන් දෙවනුව සඳහන් කළ මතය පිළිබඳ ව කරුණු පැහැදිලි කොට තවත් ලිපියකින් පළමු චෝදනාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් […]

Read more