වංචනිකයින්ගේ ඉරණම කුමක්ද? (What is the fate of the cheat?)

බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී වංචනිකයින්ට දෙවියන්ගේ දඬුවම් ගැන කිසිම තැකීමක් නැත. එබැවින් ඔවුන් අනෙක් අයව මුලා කරති. ඉන් අත්වන පාඩුව ඔවුන් නියම වශයෙන්ම දකින්නේ මරණයෙන් පසුවය. මෙවැනි අය ලෞකික වාසි වෙනුවෙන් ඕනෑම අවස්තවකදී මිනිසුන්ව මුලා කරති.

Read more