තයම්මුම් කළ යුත්තේ කෙසේද? (AV)

ඉදිරිපත් කිරීම: සෆ්රාස් නව්ෆල් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්- 6 – (AV)

ස්නානය හා තයම්මුම් පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 02-04-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.74 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-6.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 76.84 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-6.flv” /]

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්-5 (AV)

දෝවනය හා තයම්මුම් පිළිබඳ නීත රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 19-03-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.72 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-5.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 107.21 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-5.flv” /]

Read more