විශ්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨයා – 02

වහල් යදම් සිඳ………. කතෘ: යූසුෆ් නියාස් මිනිසා කි‍්‍රයාකාරිත්වයන් සියල්ල කාලය හා අවකාශය තුළ වෙලී පවතී. එය ඉක්මවා කි‍්‍රයා කිරීමේ ශක්තියක් මිනිසාට නොමැත. මිනිසාගේ ඇස, කණ, නාසය, දිව හා ස්පර්ශය යන පංච ඉන්ද්‍රියන් පරිසර සංසිද්ධීන් වාර්තා කරන බවට මෑතක් වන තුරු මිනිසා අධ්‍යයනය කර සිටියද නව සොයා ගැනීම් අනූව ”හයවන සංවේදීන්” යන්න තවත් සංවේදී ක‍්‍රම කීපයක් ඉදිරිපත් කරයි.

Read more