ඒක දේව විවරණය-5 -(AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 13-07-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.12 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-5.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 94.62 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-5.flv” /]

Read more

ඒක දේව විවරණය-2 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 19-06-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 7.41 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 98.22 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-2.flv” /]

Read more

ඒක දේව විවරණය-1 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 12-06-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 21.26 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-1.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 110.84 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-1.flv” /]

Read more

ඒක දේව විවරණය-3 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 26-06-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 19.94 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-3.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 103.84 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-3.flv” /]

Read more
1 2