අත්තහියියාත් ඉරියව්වේදී කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

සුජූදයෙහි සිට සලාම් දක්වා-15 (AV)

සුජූද් කළ යුතු ආකාරය, එහි පැවසිය යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, අත්තහියියාත් ඉරියව්ව එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්, සවුදි අරාබියාව

Read more