ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -1 – (AV)

පවිත‍්‍රත්වයෙහි වැදගත්කම හා මූලිකත්වය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 26-02-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.54 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-1.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 91.13 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-1.flv” /]

Read more