උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දත්මැඳිය හැකිද?

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දත්මැඳිය හැකිද? යොසුරියකු යොමු කළ ප්‍රශ්නයකි මෙය උපවාසය ඉටු කරන බොහෝ අය අතර පවතින ගැටළුවකි. දත්මැඳීම නිසා උපවාසයට යම් හානියක් සිදුවෙයිද? “උපවාසය හැර ආදම්ගේ පුත්‍රයාගේ සියළු යාඥාවන් ඔහුට හිමිය, උපවාසය මට හිමි දෙයකි. එයට ප්‍රසාදයන් පිරිනමන්නේ මා විසින්මය යනුවෙන් අල්ලාහ් පැවසුවේය. උපවාසය (පාපයෙන් ආරක්ෂා කරන) පළිහකි. එබැවින් ඔබලා අතුරින් කෙනෙකු උපවාසයෙනු පසුවන විට පරුෂ වචන කතා කිරීමෙන් […]

Read more