ඉස්ලාම් දහම අනෙක් ආගම් වලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? (How is Islam different from other religions?)

ඉස්ලාම් අනෙක් ආගම් මෙන්ම මිනිසාට නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වා දීම සඳහා පහළ වී ඇත. එහෙත් ආදම් නබිතුමාගෙන් ආරම්භ වන ඉස්ලාම් ආගම සම්පුර්ණ වන්නේ මුහම්මද් නබිතුමාට පහළ වූ අල් කුරානය හරහාය. ඒ අනුව කුරානය තුල කුරානයට පෙර පහළ වූ ආගම් ගැනත් සඳහන් වන්නේය.

Read more

සයවන බුද්ධිය හෙවත් විඥානය

මුළු විශ්වයම මවා පරිපාලනය කරන්නේ එකම දෙවියෙකු විසින් යන්න ඉස්ලාම් දහමේ මූලික ප්‍රතිපත්තියයි. මෙසේ මෙම මතය ඉදිරිපත් කරද් දී එයට එරෙහිව සමහරක් අදේවවාදීන් හා දර්ශන වාදීන් විවිධ තර්කයන් ඉදිරිපත් කරයි.

Read more