අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීමේ මහිමය!

قال الله تعالى ථ ඥ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ = سورة البقرة ථ 152ග උත්තරීතර අල්ලාහ් පවසයි.: ”නුඹලා මාව සිහිකරහු, මමද (ඉතා කාරුණිකව) නුඹලාව සිහිපත් කරමි.” (අල්-බකරා: 152)

Read more