ධාතු පිටවූ කෙනෙකුට මස්ජිදයට යෑමට පවතින අවසරය

ප්‍රශ්නය: මා දිනපතා පස් වේල සලාතය ඉටු කරන කෙනෙකුවෙමි. මට නින්දේ දී ධාතු පිටවෙයි. මට ඒ අවස්ථාවේ දී මස්ජිදයට යා හැකිද? අබ්දුල් මජීද්….

Read more