ඉස්ලාම් දහම සහ මුහම්මද් නබිතුමා (Islam and Prophet Muhammad)

ඉස්ලාම් දහම ආදම් නබි තුමාගෙන් පටන්ගෙන මුහම්මද් නබි තුමාගෙන් නිමා කොට ඇත. මෙම නබිවරුන් දෙදෙනාට අමතරව සිය දහසකට වඩා වෙනත් නබිවරු මෙලොවට පැමිණ ඇත. ඔවුන්ගෙන් 25 දෙනෙකුගේ නම් පමණක් අල්-කුරානයේ සඳහන් වන්නේය. නබිවරුන්ට පැවරෙන ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ දෙවියන් පහල කරන දහම් පණිවිඩය නිවැරදිව ජනතාව අතරට ගෙන යාමය. ඒ අනුව ඔවුන් සියළු දෙනාම ඔවුන්ට පැවරුණු වගකීම බොහෝ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ වුවද ඉටුකර […]

Read more

ජේසුතුමා දෙවිකෙනෙක්ද? (Is Jesus God?)

ජේසු තුමා දෙවිඳුන් ද නැද්දැයි බැලීමට කලින් දෙවියන් ගැන අර්ථ දැක්වීම කුමක්දැයි සලකා බැලීම ප්‍රයෝජනවත් ය. දෙවියන් ගැන සෑම ඒක දේවවාදී දහමකම විස්තර කොට ඇත්තේ විශ්වය මවා පාලනය කරන අති උත්තරීතර තැනැත්තා ලෙසය. බයිබලයට අනුව දෙවියන් එක් කෙනෙක් ය. 

Read more

අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාව ඔබ අවංකව ආදරය කරන්නෙකු නම්!

ප්‍රශ්නය: අල්ලාහ්ගේ අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන්ව මා අවංකව ආදරය කරන්නෙකුද? එය දැනගන්නේ කෙසේද?   පිළිතුර:   1- නිරතුරුව අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා පිළිපැදිය යුතුය.

Read more

ඉස්ලාම් දහම් පණිවිඩය (The message of Islam)

ඉස්ලාම් මිනිස්වර්ගයාට ලැබී ඇති සම්පුර්න ජිවන සැලැස්මකි. එහි ආරම්භය සිදු වන්නේ මුල්ම මිනිසා වන ආදම් නබි තුමාගෙන්ය. ආදම් තුමාට ලැබුණු දහම් පණිවිඩයට සම්පුර්ණ කරනු ලැබුනේ මුහම්මද් තුමාට පහල කළ අල්-කුරානය හරහාය. ඒ අනුව ඉස්ලාම් දහම පණිවිඩය සිය දහසකට වවා නබිවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් මෙලොවට පහළ වී ඇත. එම නබිවරුන්ගෙන් 25 දෙනෙකුගේ නම් පමණක් අල්-කුරානයේ සඳහන් වී ඇත. ඔවුන් සෑම කෙනෙකුම දේශනා කලේ […]

Read more
1 2 3 4