ෂරියා නීතිය තුල දූෂණ සහ අල්ලස (Corruption and bribery in Sharia law)

ෂරියා නිතිය අනුව අල්ලස් ගැනීම සහ ඊට උදව් කිරීම විශාල වරදවල් වන්නේය. නබිතුමාගේ හදිසයකට අනුව විනිශ්චය දිනයේදී ආදම්ගේ දරුවන් කරුණු පහකට පිළිතුරු දෙන තුරු එහා මෙහා වීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැත.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-5

5. හිජාබ් (පර්දාව – ඇඟ වැසෙන ඇඳුම* අපගේ සමාජය තුළ කාන්තාවන් වෙන්කර, පිරිමින් මෙන් නිදහසේ සැරිසරන්න ඉඩ නොදී, ෆර්දා (හිජාබ්* නමැති ලෝගුව තුල වසා කාන්තාවන්ගේ නිදහස ඉස්ලාමය පැහැරගෙන ඇතැයි ඉස්ලාමය පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නැති අය හා කාන්තා නිදහස ගැන කතා කරන අය ඉස්ලාමය වෙත චෝදනා කරති.

Read more