ශු අල්කුර්ආනය දේව ග‍්‍රන්ථයකි-2 – (AV)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සකල ලොව හිමිගෙන් මානවයාට පිරනමනු ලැබූ මග පෙන්වීමකි යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 25-01-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

ශු අල්කුර්ආනය දේව ග‍්‍රන්ථයකි -1- (AV)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සකල ලොව හිමිගෙන් මානවයාට පිරනමනු ලැබූ මග පෙන්වීමකි යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 15-01-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more