ෂෙයිතාන් පවත්වන දේශණාව!

“සත්‍යයේ ප්‍රතිඥාව අල්ලාහ් නුඹලාට ප්‍රතිඥා දුන්නේය. (එහෙත්) මම නුඹලාට (අසත්‍යය) ප්‍රතිඥා ලබා දී නුඹලාට (එය) කඩ කළෙමි. තවද මා නුඹලාට (පාපය වෙත) ඇරයුම් කිරීම මිස නුඹලා කෙරෙහි කිසිදු බලයක් මා වෙත නොවීය.

Read more