බයිබලයෙ හි සඳහන් වන මුහම්මද් (සල්* තුමා ? – 10

සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් 7- මෝසෙස්ට සමාන වූ වක්තෘවරයා! දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස් (මූසා – අෙලෙ* ට කථාකොට මෙසේ පැවසූ බව බයිබලය සඳහන් කරයි. ”මම ඔවුන්ගේ සහෝදරයන්ගෙන් නුඹ සමාන අනාගත වක්තෘ කෙනෙකු ඔවුන්ට නැගිටුවා දී මාගේ වචන ඔහුගේ මූඛයෙහි තබන්නෙමි. මා ඔහුට අණ කරන සියල්ල ඔහු ඔවුන්ට කියන්නේ ය.” (බයිබලයේ, ද්විතීය කථාව 18:18*.

Read more