ජ්‍යෝතිෂ්‍ය සහ ඉස්ලාමිය විශ්වාසය (Astrology and Islamic belief)

ඉස්ලාම් දහම ගොඩනැගී ඇත්තේ ඒක දේව විශ්වාසය මතය. ඒ අනුව මුස්ලිම්වරුන්ගේ දෛවය තීරණය කරනු ලබන්නේ අල්ලාහ් විසින් පමණි. ඉස්ලාමිය ඉගැන්වීම අනුව කිසිවෙකුගේ අනාගතය දෙවියන්ට මිස වෙන කිසිවෙකුට තීරණය කළ නොහැකිය. එබැවින් අතබලා සාස්තර කීම හෝ ග්‍රහ වස්තු නිසා කෙනෙකුගේ දෛවය තීරණය වේ යැයි සිතීම දහමට පටහැනි වේ. දෙවියන් හැර වෙනත් දේවල් නිසා දෛවය වෙනස් වේ යැයි සිතීම දෙවියන්ට සමානයන් තැබීමකි. […]

Read more

6- නියමය පිළිබඳවූ විශ්වාසය (AV)

අල්ලාහ්ගේ නියමය ඉක්මවා, ඔහුගේ ඥානයට ආවර්ණය නොවී කිසිවක් මෙම විශ්වයෙහි සිදු නොවෙයි. සියල්ල ඔහුගේ පෙර නියමය අනූව සිදුවේ. මුස්ලිමෙකු සිය ජීවිතයෙහි කිසිම අවස්ථාවක කල කිරෙන්නට අවශ්‍ය නැත. මන්ද, ඔහු තුළ අල්ලාහ්ගේ නියමය පිළිබඳ තිරසාරවූ විශ්වායක් ගොඩනැගී ඇති බැවින්. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Read more