පින්දහම් කලත් ඇතැම් අය අපාගත වන්නේ ඇයි? (Why some good people go to hell?)

ස්වර්ගය අත්කර ගත හැකි එකම හා එක ක්‍රමය දෙවියන් පෙන්වා දුන් මාර්ගය අනුගමනය කිරීමය. එහෙත් බොහෝ අය විසින් එම මාර්ගය වෙනුවට වෙනත් විකල්ප මාර්ග ඔස්සේ පින් දහම් කොට ස්වර්ගය අත්කර ගැනීමට අසාර්ථක උත්සාහයක යෙදෙති. මිට ප්‍රධාන හේතුව නිවැරදි දහම් දැනුම ලබාගෙන නොතිබීමය.

Read more

ඇතැම් අය අපාගත වන්නේ ඇයි? (Why some people go to hell?)

ස්වර්ගයට යාමට තිබෙන මාර්ගය ඉතාමත් ම පහසුය. එහෙත් ඇතැම් අය පින්දහම් කලත් ස්වර්ගය නැති කරගන්නේය. මිට හේතු මොනවාදැයි මේ ලිපියෙන් විමසා බලමු. ඇතැමුන් දෙවියන්ව නොදකින නිසා විශ්වාස කරන්නේ නැත. ඔවුන් දෙවියන් නැතැයි ඔප්පු කර පෙන්වන්නේද නැත. මේ නිසා ඔවුන් අපායට යන්නේ ඔවුන්ගේ මුරණ්ඩු කම නිසාය. තවත් සමහරු දෙවියන් ගැන අනුමානයෙන් විශ්වාස කලත් ස්වර්ගය අත්කර ගැනීම සඳහා උත්සාහයක යෙදෙන්නේ නැත. එය ඔවුන්ගේ අලස […]

Read more