රමළාන් හා උපවාසය පිළිබඳ දේශණ!

දේශණය නැරඹීම සඳහා මාතෘකාව මත click කරන්න දේශක මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

Read more

ප‍්‍රශ්න හා පිළිතුරු (AV)

ප‍්‍රශ්නය: සිය බිරිඳ ස්පර්ෂ කිරීමෙන් දෝවනය නිෂ්ඵල වෙයිද? දිනය: 15-02-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more