පරිණාමවාදය යල් පැන ගිය මතයකි!

ජීවය යන්න අවිධිමත්, අරමුණක් රහිතව, සම්පාතික (හේතුවක් රහිතව අහම්බෙන් සමකාලීනව) සිදුවන කි‍්‍රයාවලි යන්ගේ ප‍්‍රතිඵලයක් වේය යන අදහස 19 වන සියවසේ ප‍්‍රවාදයකි. විද්‍යාවේ ප‍්‍රාථමික අවධිය වූ එම කාලයේ පදාර්ථය පිළිබඳව පිරික්සු පරිණාමවාදීන් උපකල්පනය කළේ ජීවය ඉතා “සරල” බවයි.

Read more