කවිතා ”නූර් ෆාතිමා” බවට පත්වූයේ කෙසේද?

මෙය එක් යුවතියකගේ ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් අපූරු අත්දැකීමකි. ඇය හින්දු සමා ආයතනයට අයත් හින්දු දහමේ මූල ධර්මයන් විශ්වාසයන් ලෙස ගෙන සිටින සිව සේනා සංවිධානයට අයත් කෙනෙකි.

Read more