දෝවනය ආරම්භයේ හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථානා (AV)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ප්‍රාර්ථනා කරන විට යම් පිළිවෙතක් තිබේද?

පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2016-01-02 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more