පාපොච්චාරණය 01 කොටස

By: සෙzයිනබ් අමානි පාපොච්චාරණය කිරීම පිළිබඳ  අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ මෙසේ පවසයි.. කවරෙක් අකුසලයක් කර හෝ තමාටම අපරාධයක් කරගත් පසුව අල්ලාහ්ගෙන් පව් සමාව අයැද සිටින්නේ ද, ඔහු අල්ලාහ්ව සමාවන්තයා සහ කරුණාවන්තයා ලෙස දකී..  (අල් කුර්ආනය 04:110)

Read more

පාපෝචිචාරණය සහ මුල් පාපය ? – 08

සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් කි. බැ.: මෙතෙක් සාකචිඡුා කළ කරුණු අනූව, ”යේසූස් වහන්සේට කුරුසියේ ඇණ ගැසීම නිසා මරණයට පත්වීම තුළින්, එතුමා මිනිසුන්ගේ පාපයන්ට පාපෝචිචාරණය කළ හ” යි කීම වැරදි ද? එය එතුමාගේ ඉගැන්වීමක් නොවෙයි ද? මුස්: ඔව්, එසේ කීම වැරදියි, එය යේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමක් නොවෙයි. පාපෝචිචාරණය පිළිබඳ වූ මෙම ඉගැන්වීම යේසුස් වහන්සේ මෙලොවින් ගොස් ශත වර්ෂ […]

Read more