පා මේස් මත පිරිමැදීම පිළිබඳවූ නීති රීතීන්!

කොන්දේසි: 1- සම්පූර්ණ දෝවනයෙන් පසු පා මේස් පැළඳිය යුතුය. 2- පා මේස් පිරිසිදුව පැවතිය යුතුයි.

Read more