පා මේස් මත පිරිමැදීම පිළිබඳවූ නීති රීතීන්!

කොන්දේසි: 1- සම්පූර්ණ දෝවනයෙන් පසු පා මේස් පැළඳිය යුතුය. 2- පා මේස් පිරිසිදුව පැවතිය යුතුයි.

Read more

ඔබේ පැනයට පිළිතුරු – සපත්තු මත හෝ පා මේස් මත පිරිමැදීම පිළිබඳවූ නීතිය?

පැනය: දෝවනය කරන කෙනෙකු සපත්තු මත හෝ පා මේස් මත පිරිමැදීම පිළිබඳවූ නීතිය කුමක්ද? පිළිතුර: දෝවනය කරන කෙනෙකු තමන්ගේ දෙපා සේදීම වෙනුවට තමන් පැළඳ සිටින සපත්තු මත හෝ පා මේස් මත පිරිමැදීමට අවසර පවති. පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත්ව ඔහු පළඳින විට ඔහුට එම අවසරය පවති. 1- ඔහු දෝවනය කිරීමෙන් පසුව එය පැළඳිය යුතුය. මෙයට සාධක වශයෙන්: මුයීරතිබ්නු ෂුඃබා (රලි) තුමන් විස්තර කරන […]

Read more