දේව සංකල්පය මිථ්‍යාවක්ද? -02

අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: —(අපගේ නියමිත කාල සීමාවට මූසා (මෝසස්) පැමිණ ඔහු සමග ඔහුගේ ස්වාමි සම්භාෂණය කළ කල්හි මගේ ස්වාමිනිæ මා ඔබ දෙස බැලීමට මට ඔබ පෙන්වව යි කීවේය. මා ඔබට කිසිසේත්ම දැක නොහැක. එහෙත් මේ පර්වතය දෙස බලන්න. එය කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවූහොත් ඔබ මා දකින්නේය. එවිට ඔහුගේ ස්වාමි පර්වතෙහි ප්‍රභාමත්වූ කල්හි එය සුනු විසුණු විය එවිට මූසා සිහි මුච්ඡාවිය. […]

Read more