ප්‍රාර්ථනා කරන විට යම් පිළිවෙතක් තිබේද?

පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2016-01-02 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more