මිනිසා විවිධ පරීක්ෂාවන්ට මුහුණ පාන්නේ ඇයි? (Why Do People Face Different Tests?)

ජීවත්වීම සඳහා විශාල අරගලයක් කල යුතුය. එය දෙවියන් දී ඇති විශ්ව නියමයකි. එහෙත් මිනිසා මුහුණ දෙන පරීක්ෂාවන් සතුන් මුහුණ දෙන පරීක්ෂාවන්ට වඩා වෙනස්ය. මිනිසා කරන සෑම දෙයක්ම දෙවියන් නිරීක්ෂණය කරන අතර ඒවාට කුසල් හෝ අකුසල් නියම කෙරෙන්නේය. මරනෙයන් පසු ස්වර්ගය හෝ නිරය තීරණය කරනු ලබන්නේ ඊට අනුකුලවය.

Read more