පෙර භවය හෙවත් පෙර උත්පත්ති පිළිබඳ ඉස්ලාම්?

ප්‍රශ්නය  විශේෂයෙන් අප රටේ පුවත්පත් මගින් පෙර භවය හෙවත් පෙර උත්පත්ති පිළිබඳ විස්තර පවසන වාර්තා නිතර අසන්නට ලැබේ. අප දන්නා තරමින් ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් තුළ පෙර උත්පත්ති හෝ භවයේ සැරිසැරීමක් පිළිබඳ විශ්වාසයක් නොමැත. මෙතරම් පැහැදිලි සාක්ෂි තිබියදී මෙම සංකල්පය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කෙලෙසද? කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න. 

Read more

ඉස්ලාම් දහම අනුව පුනරුත්පත්තිය (Rebirth according Islam)

හින්දු දහම අනුව පුනරුත්පත්තිය මිනිස් ආත්මයෙන්ම සිදු විය යුතු නැත. එය සත්ව ආත්මවලින්ද ප්‍රේත ආත්මවලින්ද සිදු වන්නේය. එතෙත් ඉස්ලාම් දහම අනුව එය මිනිස් ආත්මයකින්ම පමණක් සිදුවන්නේය.

Read more

මරණින් මතු ජීවිතය

මරණින් මතු ජීවිතයක් ඇත්දැයි යන ගැටළුව විද්‍යාත්මක නිගමනයකට අදාළවූවක් නොවේ. හේතුව විද්‍යාව මගින් කෙරෙන්නේ ඉන්ද්‍රියයන්ට විෂය වූ දත්තයන් විෂ්ලේෂණය කිරීම පමණි.

Read more