3- දේව ග‍්‍රන්ථ කෙරෙහිවූ විශ්වාසය! (AV)

මිනිසා මෙලොවට එවනු ලැබීමත් සමගම මිනිසා ජීවත් විය යුතු ජීවන ක‍්‍රමය ද අල්ලාහ් විසින් ඔහුට පිරිනමන ලදි. සෑම සමාජයකට දූතවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් දිව්‍යමය හෙළි කිරීම් අනාවරණය කරන ලදි. මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම අවසාන දිව්‍යමය හෙළි කිරීම වශයෙන් අනාවරණය වූයේ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයයි. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

මිනිස් ජීවිතය තුළ මං මුළාවීමෙහි ආරම්භය-01

ඒක දේවත්වය යනු ස්වභාවිකයි. එනම් ස්වභාවයෙන්ම ඒක දේවත්වය පිළිගැනීමේ මානසිකත්වය කෙනෙකු තුළ පැවතීමයි. අල්ලාහ් සියල්ල තමන්ට යාඥා කිරීම පිණිස නිර්මාණය කළ අතර, ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් හා අහාර ඔහු පිරිනැමුවේය.

Read more