නිරතුරුව අල්ලාහ් සිහිපත් කරමු! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීමඃ කුර්ශිද් අහ්මද් දිනය: 01-05-2015 සිකුරාදා ස්ථානය: අල්ෆහ්මා නිවාඩු නිකේතනය, රියාද්, සවුදි අරාබියාව

Read more

සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා! (AV)

සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, එයට ලැබෙන උසස් ප්‍රසාදයන් පිළබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Read more

සුජූදයෙහි සිට සලාම් දක්වා-15 (AV)

සුජූද් කළ යුතු ආකාරය, එහි පැවසිය යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, අත්තහියියාත් ඉරියව්ව එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්, සවුදි අරාබියාව

Read more

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක්!-14 (AV)

සලාතයට ප්‍රවිශ්ටවී පාරායනය කළ යුතු පරිච්ඡේදයන්, රුකුඃ කළ යුතු ආකාරය, එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, පසුව රුකුඃ හි සිට නැගිටීම එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ . ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2