මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 10

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් අල්-කුර්ආනය සදා වලංගු පණිවිඩයක් වීමට අත්‍යවශ්‍ය දෙවන කරුණ වන්නේ එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව සදා ජීවමාන එකක් විය යුතුය යන්නය. එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව ක්‍රමයෙන් ජනවහරින් ඉවත් වෙමින් හෝ ඉවත් වුවක් ලෙස හෝ ඇති නම් එම පණිවිඩය ජනයාට සදා ප්‍රයෝජනවත් ලෙසින් අවබෝධ කරගෙන එමගින් තම ජිවිතය සකස් කරගැනිමට හැකි එකක් බවට පත් නොවනු ඇත.

Read more