කුහකකම නිරයට යන මාර්ගයයි (Hypocrisy is the way to hell)

ඉස්ලාම් දහම අනුව මුනාෆික්කම නොහොත් කුහකකම විශාල පාපයකි. ඇයිද යත් ඇතැම් අයගේ කුහකකම නිසා ඔවුන් ඉස්ලාම් දහමින් බැහැර වන්නේය. එහෙත් ඔවුන් ඒ බව දන්නේ නැත. එබැවින් කුඩා පරිමාණයේ හෝ විශාල පරිමාණයේ කුහකකම්වලින් වැලකී සිටීමට සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුම උත්සාහ කල යුතුය. එසේ තිබියදී නවීන සමාජය තුල කුහකකම ඉහ වහාගොස් ඇත.

Read more