ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-9

9 – විවාහ ජීවිතය මානව වර්ගයාගෙන් උතුම්ම මිනිස් සමාජය මුස්ලිම් සමාජය බව දෙවියන් විසින් වර්ණනා කළ අප සමාජයේ කාන්තාවන් විවිදාකාර ලෙසින් වධ හිංසාවට ලක්වෙති. මේ තත්ත්වය තුල ඔවුන්ගේ විවාහ කටයුතු කෙරෙන්නේ කෙසේද? ඒ පිළිබඳව දෙවියන් පනවා ඇති නීතිරීති කුමක්ද? යන්න සොයා බැලීම අපේ යුතුකමක් වන්නේය. යම් පුද්ගලයෙක් විවාහ ජීවිතයට පා තබන්නේද එදා සිට ඔහුගේ ජීවිතයේ අළුත් පිටුවක් පෙරළෙන්නේය.

Read more