ගමනක උසස් විනයන්!

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. සියළු ප‍්‍රශංසාවන් විශ්වයාධිපති අල්ලාහ්ටම හිමිවේ. ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (සල්* තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ටද, මිත‍්‍රයින්ටද හිමිවේවා! මිනිසාගේ ජීවිතයෙහි නොවැළක්විය හැකි අංගයන් අතුරින් එකකි ගමන් බිමන් යෑම. විවිධ අරමුණු මත ගමන් බිමන් යයි. ඈත පළාත්වල වෙසෙන තම ලේ ඥාතීන්, හිත මිතුරන්, සහෝදරයින්,  බැහැ දැකීම සඳහා නැතහොත් විශේෂිත, ඓතිහාසික ස්ථානයන් බැහැ දැක ප‍්‍රීතිවීම සඳහා නැතහොත් […]

Read more