අල්ලාහ්ගේ ප්‍රිය මනාපය ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවන් කුමක්ද?

අල්ලාහ්ගේ ප්‍රිය මනාපය ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවන් කුමක්ද? 1- අවබෝධයෙන් යුතුව අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරීම. 2- අනිවාර්්‍යය යාඥාවන්හි කිසිදු අඩුවක් නොකර ඉටු කිරීම. 3- අතිරේක (වෛකල්පික) යාඥාවන් අධිකව කිරීම.

Read more